Petícia

 

PETÍCIA

 Na vykonanie zmien zákona Národnej rady SR č.657/2004 Z.z. v znení zákona Národnej rady  SR

 č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike

Určené:   Do rúk jeho excelencie prezidenta Slovenskej republiky

               Ing. Andrej Kiska, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava 1

 Petícia organizácií, ktoré združujú vlastníkov bytov a  nebytových priestorov,  vykonávajú  správu  domov  občanov  dotknutých  týmto  zákonom.

 Správcovské organizácie zastupujúce vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pred prijatím novely zákona Národnej rady SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, vyslovili k nej pripomienky prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v očakávaní, že budú zahrnuté a rešpektované v rámci všeobecnej rozpravy k tomuto zákonu. Pripomienky však  neboli pri tvorbe zákona vôbec zohľadnené. Prijatý zákon č.100/2014 Z.z.  o tepelnej energetike je tendenčný, negatívne jednostranne zameraný voči konečným spotrebiteľom tepla. Ide o veľkú skupinu občanov tohto štátu, na ktorú sa zákon vzťahuje a bude mať na ňu  negatívne sociálne dopady. Preto vyslovujeme formou petície nesúhlas k zneniu prijatého zákona a dovoľujeme si požiadať jeho excelenciu pána prezidenta Slovenskej republiky o pomoc pri náprave.

Novela zákona jezameraná najmä do bytového hospodárstva a  osobného vlastníctva občanov a  dotýka sa prevažnej väčšiny vlastníkov bytov, najviac však dôchodcov a skupiny sociálne slabších.  Najvyšší podiel nákladov v domácností predstavujú výdavky na bývanie, ktoré sú v rámci EÚ tretie najvyššie [v SR (25,6%) po Dánsku (29,3%) a Česku (26,3%)] pričom energie predstavujú z tejto položky 70-80%.  Novela rozširuje administratívne povinnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovských organizácií, ktorí tieto činnosti budú nútení vykonávať za úplatu. Zákon svojimi ustanoveniami nerieši energetickú efektívnosť v zmysle požiadaviek smernice EU č. 2012/27/EU, na ktorú sa odvoláva  a  zjavne neguje práva  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v znení Zákona č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide najmä o ustanovenia, ktoré sú formulované  v §1 (vlastnícke práva v bytovom dome a povinnosti vlastníkov), v §6 (zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP, v prípade správcovských organizácii) §11 (práva a povinnosti vlastníkov bytov a NP). Zákon č. 182/93 Zb. ako Lex Specialis, ktorý je v súlade s Ústavou SR, rešpektuje základné ľudské práva a slobody a zabezpečuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia.

Zákon č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike nadobudol platnosť dňom 1.5.2014. Vo svojej dôvodovej správe sa odvoláva na potrebu rozpracovania záverov daných Smernicou EU č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti zo dňa 25.10.2012. Konštatujeme, že prijatý zákon je protiústavný, nakoľko porušuje  práva občanov garantované ústavou. Pokiaľ parlament prijme zákon, ktorý  nerešpektuje Ústavu SR, koná v rozpore s princípom ústavnosti.

 Zo zákona č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike vyplýva, že sa zameral najmä na tieto  oblasti:

 1. stanovuje nové podmienky pre prevádzku zdrojov tepla v bytových domoch hoci nepodliehajú cenovej regulácii (nevytvárajú zisk),
 2. určuje zvýšenú ochranu centrálnych zdrojov tepla nad rámec smernice EU č. 2012/27/EU a v priamom rozpore so stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Koordinovaná európska činnosť s cieľom zabrániť energetickej chudobe a bojovať proti nej“ TEN / 420 Brusel  zo 7.7.2010 a TEN/ 516 Brusel 18. 9. 2013. 
 3. stanovuje rozšírené povinnosti – nároky v oblasti zavádzania meradiel, pomerových rozdeľovačov v bytových domoch nad rámec smernice EÚ.Dôsledkom tejto zákonnej úpravy je skryté  navyšovanie nákladov na bývanie pod hrozbou finančných sankcií, využívajúc k tomu smernicu EU. Obmedzuje sa právo vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodovať o efektívnosti hospodárenia v oblasti tepelnej energie v bytových domoch. Zamedzuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov zvoliť ekonomickejší spôsob pri zásobovaní teplom, budovaním zdrojov tepla v mieste spotreby, formou  obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla v  objektoch, ktoré sú jedinou konkurenciou pre málo efektívnych dodávateľov tepla zo zdrojov a rozvodov centrálneho zdroja tepla (ďalej CZT).   Tieto zdroje  sú často krát  morálne i fyzicky opotrebované, ale zákon ich napriek tomu zvýhodňuje.                Vlastníci bytov a NP sa doposiaľ vo veľkej miere zapájali do znižovania energetickej náročnosti v bytovo-komunálnej  oblasti a v tomto trende chcú pokračovať i z dôvodu ďalších finančných úspor. Je preukázateľné, že vlastníci bytov pri realizácii týchto opatrení (zateplenie domu, výmena okien, hydraulické vyregulovanie, termostatizácia a pod.) museli doposiaľ do priemerného 3-izb. bytu investovať z vlastných prostriedkov cca 11.500,- EUR, čo je značne vysoká finančná čiastka a v konečnej miere i značné finančné zaťaženie. Doposiaľ realizované opatrenia napriek finančnému zaťaženiu vlastníkov mali vysoký efekt v znížení energetickej  náročnosti bytu (domu). To čo však presadzuje novela tohoto zákona nebude mať zásadný vplyv na zníženie energetickej náročnosti a úspornosti sústav CZT.  Zákonom stanovené podmienky nie sú  nasmerované v prospech energetickej efektívnosti v tepelnej energetike, ale v konečnom dôsledku proti občanom.  Títo ako daňoví poplatníci v zastúpení správcovských organizácii majú právo požadovať rovnakú zákonnú ochranu ako sa v zákone dáva  veľkým podnikateľským subjektom.

  Nakoľko CZT patria medzi prirodzené monopoly, podliehajú regulácii ÚRSO, ktorého úlohou je zabezpečenie rovnováhy medzi záujmami spotrebiteľov a výrobcov/dodávateľov pri poskytovaní kvalitných a cenovo dostupných tovarov a služieb v súlade so stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Koordinovaná európska činnosť s cieľom zabrániť energetickej chudobe a bojovať proti nej“ zo septembra 2013. Základom trhovej ekonomiky je fungujúca hospodárska súťaž, k ochrane a podpore ktorej sa Slovenská republika zaviazala v článku 55 ods. 2 Ústavy SR. Preto musí byť úlohou protimonopolnej autority dohľad nad tým, aby mali účastníci hospodárskej súťaže rovnocenné podmienky a aby sa konkurenčné výhody CZT nestali prostriedkom na zneužívanie spotrebiteľov v bránení konkurencii, nakoľko ekonomické subjekty, ktoré sa nedovolene bránia vplyvu konkurencie, sa stávajú ekonomicky aj politicky silné v neprospech spoločnosti ako celku. Prijatý zákon umožňuje práve toto výsadné postavenie CZT na úkor konečných spotrebiteľov.

              Formu a spôsob represie v oboch zákonoch považujeme za nenáležitý zásah do vlastníctva občanov. Poukazujeme aj na to, že budovy štátneho sektoru sú v ňom opäť posudzované inak ako bytový sektor.   

  Dovoľujeme si tiež upozorniť, že súbežne s novelou zákona (č. 100/2014 Z.z. ) ktorý sme podrobili v petícii kritickej analýze MH SR pristupuje  tiež k novele zákona č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti a taktiež sa pripravuje novela zákona č. 182 /1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  Obidve pripravované zákonné normy  budú naväzovať na zákon č. 100/2014Z.z. o tepelnej energetike, čím  môže dôjsť k ďalšiemu hrubému porušeniu vlastníckych a ústavných práv občanov SR.

  Petíciu je treba chápať ako  vyslovenie argumentov  voči nespravodlivosti a tiež nezákonnosti, ktorou novela a ďalšie zákonne pripravované zmeny vnášajú nespokojnosť medzi občanov SR.

  My dolu podpísaní a nižšie uvedení zástupcovia si týmto dovoľujeme požiadať jeho excelenciu pána  prezidenta Slovenskej republiky, aby silou svojej autority a pôsobením na Národnú radu SR, MH SR, ÚRSO a ďalších  pomohol napraviť nedostatky tohto zákona.

 4. Petičný výbor:Petra Jurčáková, Floriánska ul. č.1, 040 01 Košice Ing. Jaroslava Zapletalová, Miletičova ul. č. 46, 821 08 Bratislava

   Ing. Miroslav Verčimák, Furdekova ul. č. 12, 851 03 Bratislava

  Počet petičných listov:  3

Kópia sa doručí ďalej:

– Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava 1

– Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová ul. č. 19, 827 15 Bratislava

– Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská ul. č. 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

– Protimonopolný úrad, Drieňová ul. č. 24, 826 03 Bratislava

– Kancelária verejného ochrancu práv, JUDr. Jana Dubovcová, Nevädzova ul. č. 5, Bratislava

Svojím podpisom sa stotožňujem s výhradami uvedenými v petícii  voči novele zákona č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike, ktorá zvýhodňuje niektorých výrobcov tepla (CZT) a svojím obsahom vplýva na zvýšenie nákladov na bývanie, zvyšuje administratívne úkony správcovských organizácii, zasahuje do súkromného vlastníctva a porušuje ústavu SR.  Jeho formulácia negatívne ovplyvňuje navrhované zmeny zákonov  č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti a  č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,  pripravovaných bez verejnej diskusie a žiadame zohľadniť naše pripomienky i do týchto pripravovaných predpisov.

K petícii je potrebné uviesť Meno a Priezvisko, Ulica, Bydlisko a Podpis

Osoba určená k styku s orgánmi verejnej správy a organizátora autor petície: Petra Jurčáková

 Petične hárky zasielať na adresu: Ing. Miroslav  Verčimák, Furdekova ul. č.12, 851 03 Bratislava

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>