SVB – Zmluva o spoločenstve

Zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Podmienkou založenie a následnej registrácie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. Zmluva o spoločenstve je základným dokumentom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Musí byť v súlade s § 7 cit. zákona. Zmluvu o spoločenstve musí schváliť 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Takto schválená zmluva je potom záväzná pre všetkých vlastníkov. Túto zmluvu nie je možné vlastníkom vypovedať.

Continue reading