Register SVB

Register Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Continue reading

SVB – registrácia.

Registrácia Spoločenstva vlastníkov bytov.

Vznik Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je významnou udalosťou pre vlastníkov bytov v danom bytovom dome. Posúva správu domu na kvalitatívne vyššiu úroveň, kedy sa ľudia sami podieľajú na správe vlastného majetku, v tomto prípade na správe spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, vrátane priľahlého pozemku.

Continue reading