Počty SVB na Slovensku

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – SVB.

Pod spoločenstvom sa rozumie právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, príslušenstvo domu a priľahlý pozemok. Zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Vzniká zápisom do registra spoločenstiev podľa sídla na príslušnom úrade.

Spoločenstvo vzniká na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Continue reading