Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch

Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb. Väčšine obyvateľov bytov samozrejme záleží na tom, aby platili len za množstvo, ktoré odoberú členovia konkrétnej domácnosti. Spotreba tepla na vykurovanie v jednotlivých bytoch však nie je jednoducho merateľná.

Pokračovanie článku.

31. máj

Výúčtovanie za predchádzajúci rok.

Správca je povinný najneskôr do 31. mája…vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Vodomery

Odpočet vodomerov

Mesiac január je obdobím, kedy prebiehajú odpočty teplej a studenej vody. Tieto sa realizujú prostredníctvom vodomerov. Vodomery sú technické zariadenia, prevažne mechanické, ktoré zaznamenávajú množstvo odobratej vody. Bytové vodomery delíme na vodomery na  teplú vodu, sú označené červenou farbou a vodomery na studenú vodu, ktoré sú označené modrou farbou.

Continue reading

Vyúčtovanie nákladov na teplo

Vyúčtovanie nákladov na teplo a s tým spojené problémy.

Pravidelne každý rok v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov dostávajú vlastníci bytov najneskôr do konca mája od svojich správcov alebo spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za predchádzajúci rok. Jeho súčasťou je aj vyúčtovanie nákladov na teplo a teplú úžitkovú vodu.

Continue reading