Vyúčtovanie nákladov na teplo

Vyúčtovanie nákladov na teplo a s tým spojené problémy.

Pravidelne každý rok v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov dostávajú vlastníci bytov najneskôr do konca mája od svojich správcov alebo spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za predchádzajúci rok. Jeho súčasťou je aj vyúčtovanie nákladov na teplo a teplú úžitkovú vodu.

Continue reading

Domová kotoľňa

Domová kotolňa a životné prostredie

Skôr ako sa odberatelia rozhodnú odpojiť sa od centrálneho dodávateľa tepla  a vybudovať si vlastnú domovú kotolňu zvažujú viacero argumentov. Pri sumarizovaní nevýhod domovej kotolne takmer nikdy medzi nevýhodami nefiguruje negatívny dopad na životné prostredie.  Naopak, stretli sme sa s tým, že medzi výhodami domovej kotolne je prezentované aj zníženie ekologického zaťaženia.

Continue reading