Zákon o SVB

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov je základným a hlavným dokumentom, ktorý upravuje vznik, chod a správu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Reagoval na zmenené spoločensko –  politické podmienky v našej spoločnosti.

Continue reading

Komplexná revitalizácia domu

Komplexná obnova bytového fondu

Komplexnou revitalizáciou sa chápe komplexná obnova bytových domov.  Takáto revitalizácia by mala spĺňať požiadavky na ďaľších 20 až 30 rokov. Preto by mala byť vykonaná kvalitnou firmou s použitím zodpovedajúcich materiálov. Pred samotnou komplexnou revitalizáciou by mal byť vypracovaný odborný posudok na ktorý naväzuje pdrobná projektová dokumentácia. Tá je vypracovaná v závislosti od finančných prostriedkov objednávateľa.

Continue reading

SVB – Zmluva o spoločenstve

Zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Podmienkou založenie a následnej registrácie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. Zmluva o spoločenstve je základným dokumentom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Musí byť v súlade s § 7 cit. zákona. Zmluvu o spoločenstve musí schváliť 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Takto schválená zmluva je potom záväzná pre všetkých vlastníkov. Túto zmluvu nie je možné vlastníkom vypovedať.

Continue reading

Revitalizácia

Revitalizácia bytového fondu

Revitalizácia je v súčasnosti veľmi exponovaný pojem. Z latinskeho slova vita – život môže byť interpretované ako „prinášanie späť do života“, „oživenie“ a pod. V našom ponímaní znamená obnova. Obnova bytového fondu.

Continue reading