SVB – registrácia.

Registrácia Spoločenstva vlastníkov bytov.

Vznik Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je významnou udalosťou pre vlastníkov bytov v danom bytovom dome. Posúva správu domu na kvalitatívne vyššiu úroveň, kedy sa ľudia sami podieľajú na správe vlastného majetku, v tomto prípade na správe spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, vrátane priľahlého pozemku.

Continue reading

SVB – založenie

Založenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Založenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov býva hlavne z dvoch dôvodov. Nové spoločenstvá vznikajú pri odovzdávaní bytových domov do užívania s malým počtom bytových jednotiek. Jedná sa o bytové domy so 6 až 12-timi bytovými jednotkami, často spoločenstvo vytvorí viac takýchto bytoviek. Po druhé, spoločenstvá vznikájú ako reakcia na nahromadené problémy, ktoré vyvoláva nespokojnosť s predchádzajúcou správou bytového domu.

Continue reading

Počty SVB na Slovensku

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – SVB.

Pod spoločenstvom sa rozumie právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, príslušenstvo domu a priľahlý pozemok. Zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Vzniká zápisom do registra spoločenstiev podľa sídla na príslušnom úrade.

Spoločenstvo vzniká na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Continue reading